Terms and conditions of stay

The owners of the Ułańska Zagroda would appreciate your co-operation in abiding by the rules and regulations, which are designed to ensure a peaceful and safe stay for our guests.

Terms and conditions of stay

§ 1 Subject matter

 1. The regulations apply to all persons staying at Ułańska Zagroda in Załom 15, 78-630 Człopa.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i ośrodka oraz zasady przebywania na terenie ośrodka Ułańska Zagroda.
 3. The regulations are available at the Ułańska Zagroda reception, in the rooms and on the ulanska.pl website.
 4. Acknowledgement of familiarisation with the terms and conditions takes place at the time of booking, advance payment, payment of the full amount for the stay or signing the stay card.

§ 2 Check-in time

 1. The hotel room is rented for hotel nights.
 2. Check-in time is from 2:00 pm to 12:00 pm the following day.
 3. The room may not be transferred or made available to third parties, even if the period for which the fee has been paid has not expired.
 4. Dobę hotelową można przedłużyć maksymalnie do godziny 17:00.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej należy zgłosić w recepcji.
 6. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Meals, excluding turnouts, are served during the hours:
  a. breakfast 10:00 am – 11:00 am,
  b. lunch 3:00 pm – 4:00 pm,
  c. dinner 6:30 pm – 7:00 pm.
 8. The hotel has a curfew from 10 p.m. to 6 a.m.

§ 3 Reservations

 1. Rezerwację można dokonać:
  a. poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie ulanska.pl,
  b. drogą mailową pod adresem: rezerwacje@ulanskazagroda-dieta.pl
  c. telefonicznie pod numerami telefonu +48 663 518 625 lub +48 666 612 594,
  d. osobiście w Recepcji Ośrodka.
 2. Rezerwacja ma status potwierdzony po zapłacie zadatku w wysokości 50% wartości pobytu w ciągu 1 dnia roboczego od dnia dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku nie dokonania zapłaty zadatku w w/w terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. Istnieje możliwość wykorzystania wpłaconego zadatku jako wpłaty na pobyt w innym terminie w przypadku anulowania rezerwacji.

§ 4 Meldunek

 1. W przypadku przyjazdu do Ośrodka i meldunku po godzinie 21:00, Ułańska Zagroda pobiera dodatkową, jednorazową opłatę w wysokości 150 zł.
 2. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Ułańska Zagroda informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
 3. Podczas meldunku Gość reguluje płatność za pobyt.
 4. Podczas meldunku Gość otrzymuje klucz lub kartę hotelową.
 5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty, Gość powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie w recepcji Ośrodka. Wydanie nowej karty hotelowej następuje po dokonaniu zapłaty kwoty 50 PLN. Taką samą kwotą Gość zostanie obciążony w przypadku nie dokonania zwrotu karty po zakończeniu pobytu
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
 7. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 5 Usługi

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  b. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Ośrodku z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu,
  c. przechowywanie bagażu Gościa.
 3. Na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy odpłatnie transport (np. na dworzec). O zamiarze skorzystania z transportu, należy zgłosić dzień wcześniej w Recepcji Ośrodka.

§ 6 Health holidays

 1. The Health holidays is 7 or 14 days from Friday to Friday.
 2. The Health holidays begins with check-in at reception, starting at approx. 16:30. It ends with breakfast at hrs. 9:00
 3. Meals are served at strict hours:
  a. breakfast 9 am,
  b. Lunch 1:30 pm,
  c. dinner 5.30 pm.
 4. By paying the fee for the stay, the Guest acknowledges and accepts these regulations and the clause:
  “The organiser, all persons cooperating with the organiser, employees of the Centre, as well as persons connected with the conduct and organisation of health holidays are not liable to participants for personal, material and property damage that occurs during or after the health holiday.”
 5. Participants in the turnout are liable civilly and legally for all damage they cause. By accepting this declaration, participants waive their right to legal or recourse claims against the Organiser or persons and entities cooperating with it in the event of an accident or damage related to their stay in the Centre, participation in sports exercises, treatments, staying in the sauna and during a massage.
 6. On the last day of the holiday, you must leave your room by 9:00 am.
 7. Osoby, które planują wcześniejszy wyjazd proszone są o zgłoszenie tego faktu dzień wcześniej w recepcji.
 8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu do Ośrodka, Organizator nie zwraca opłaty turnusu.
 9. Przed opuszczeniem Ośrodka Uczestnik turnusu zobowiązany jest zgłosić się do recepcji, celem wymeldowania, rozliczenia pobytu i zabiegów oraz zwrotu klucza/karty.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące diety oraz nietolerancje pokarmowe należy zgłosić w Recepcji.
 11. Sprzątanie, zmiana bielizny pościelowej i ręczników przysługuje Uczestnikom turnusu przebywającym na turnusie 2 tygodniowym i odbywa się w piątki. Dodatkowe sprzątanie jest odpłatne i wynosi:
  a. w przypadku sprzątania – 30 zł,
  b. w przypadku zmiany bielizny pościelowej i ręczników – 15 zł.
 12. Uczestnik turnusu przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 13. Uczestnik turnusu przyjmuje do wiadomości, że należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instruktora, trenera.
 14. W przypadku uczestnictwa w turnusie młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisanego oświadczenia.
 15. Uczestnik turnusu zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Ośrodka przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, przepisów porządkowych m. in. zakazu palenia tytoniu w pokojach oraz na terenie całego Ośrodka, a także zakazu wstępu zwierząt na teren Ośrodka.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, wykładów, treningów, spotkań ujętych w Programie Pobytu. Program Pobytu może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące programu pobytu będą wywieszane na tablicy ogłoszeń.

§ 7 Zwierzęta

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.
 2. W Ośrodku Ułańska Zagroda mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Ośrodek Ułańska Zagroda w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pitbull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbashdog, Anatoliankarabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
 3. W przypadku nieuprzedzenia o towarzyszących Gościom zwierzętach, Ośrodek może nie zapewnić wolnego pokoju lub nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia
 4. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem Ośrodek może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
 5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 6. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.
 7. Zwierzęta mogą przebywać w Ośrodku w wyznaczonych strefach, ale w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt do jadalni, sali fitness, placu zabaw, pokoju masaży oraz sauny.
 8. Za niepoinformowanie o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, Ośrodek Ułańska Zagroda zastrzega sobie możliwość nałożenia kary w wysokości 300 zł.
 9. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę.
 10. Zwierzę przebywające na terenie Ośrodku nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
 11. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu.
 12. W przypadku, gdy pracownicy Ośrodka będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Ośrodka, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Ośrodka będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Ośrodek zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Ośrodka. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
 13. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym Ośrodek. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.
 14. W Ośrodku obowiązuje zakaz wpuszczania psów na dywany, łóżka i kanapy. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zabezpieczania mebli oraz tekstyliów przed zniszczeniem oraz pozostawieniem sierści.
 15. Zwierzęta mogą korzystać z wyznaczonych przestrzeni w Ośrodku, jak również na zewnątrz.
 16. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Ośrodka Ułańska Zagroda.
 17. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Ośrodka.
 18. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela. Prosimy o kontakt z recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania.
 19. Wszystkie szkody w mieniu Ośrodka Ułańska Zagroda bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Ośrodka Ułańska Zagroda, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
 20. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Ośrodku Ułańska Zagroda i akceptuje jego zapisy.

§ 8 Odpowiedzialność hotelu

 1. Ułańska Zagroda odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego
 2. Ułańska Zagroda zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Ułańska Zagroda nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym, monitorowanym parkingu. Ośrodek nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu ośrodka.
 4. Ośrodek Ułańska Zagroda nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub uszczerbki na zdrowiu zwierzęcia Gościa.

§ 9 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, Ułańska Zagroda może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 3. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczeni a spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.
 4. Wszystkie szkody w mieniu Ośrodka bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Ośrodka Ułańska Zagroda, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
 5. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie Ośrodka.
 6. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 7. Gość Ośrodka odpowiada za bezpieczeństwo własnego zwierzęcia.
 8. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 9. W pokojach obowiązuje zakaz palenia. W razie niedostosowania się do w/w zakazu pobierana będzie opłata karna w wysokości 500 PLN od osoby.
 10. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. O zaistniałych szkodach powstałych w hotelu należy niezwłocznie powiadomić recepcję Ośrodka.
 13. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą hotelu.

§ 10 Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty przez okres miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ułańskiej Zagrody. Food items will be stored for 24 hours.

§ 11 Complaints

 1. Guests have the right to lodge complaints if they notice deficiencies in the quality of services provided. A complaint should be lodged as soon as the shortcomings are noticed.
 2. All complaints in writing are accepted by the reception of the Ułańska Zagroda .
 3. The complaint will be dealt with as soon as it is received by the hotel; in the event of disputes, the Civil Law Code will apply.

§ 12 Additional provisions

 1. The Ułańska Zagroda Centre is home to dogs and horses.
 2. Canvassing and door-to-door sales are prohibited at the hotel.
Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.