Regulamin rezerwacji online

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz reklamacje w obiekcie Ulańska Zagroda.

§ 2 DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie rezerwacji należy rozumieć następująco:
  • Usługodawca – Ułańska Zagroda JACEK BRÓDKA z siedzibą w Poznaniu, adres: Urbanowska 28/13, 10-160 Poznań, NIP: 7810007196, REGON: 632092599.
  • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.
  • Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub usług dodatkowych. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.
  • Obiekt – Ułańska Zagroda, adres: Załom 15, 78-630 Człopa, telefon 663 518 625, e-mail: biuro@ulanskazagroda-dieta.pl. Obiekt jest zarządzany przez Usługodawcę.
  • Operator Systemu Rezerwacji Online – LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, NIP : 611-227-24-45.
  • Potwierdzenie Rezerwacji Online – dokument w wersji elektronicznej przesyłany przez Usługodawcę Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail, podany w formularzu rezerwacyjnym. Dokument zawiera informacje na temat szczegółów warunków rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz ewentualnie określający termin wpłaty zadatku.
  • System płatności online – rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne – Przelewy24 dostarczane przez firmę PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  • System Rezerwacji Online – Hotres będący własnością LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, NIP : 611-227-24-45.
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych, poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego (dla danego rodzaju sieci) urządzenia końcowego.
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 3 REZERWACJE

 1. W celu dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie www.ulanska.pl, wymagane jest skorzystanie z przeglądarki
 2. Rezerwacja on-line dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.ulanska.pl.
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą przekazania wypełnionego formularza rezerwacji do obiektu.
 4. Usługobiorca ma możliwość zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji na etapie dokonywania rezerwacji, poprzez system płatności online.
 5. W przypadku niedokonania wpłaty zadatku podczas rezerwacji, Usługobiorca ma obowiązek zapłaty zadatku w przeciągu 1 dnia roboczego od daty dokonania rezerwacji.
 6. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail:
  • W przypadku niedokonania płatności zadatku poprzez system płatności online:
   • Termin pobytu.
   • Liczba gości.
   • Rodzaj oferty.
   • Ważność oferty.
   • Informacje o płatności wraz z wysokością wymaganego zadatku oraz numerem konta i terminem płatności.
   • Propozycję dodatkowych usług.
  • W przypadku dokonania płatności zadatku poprzez system płatności online:
   • Termin pobytu.
   • Liczba gości.
   • Rodzaj oferty.
   • Potwierdzenie wpłacenia wysokość wymaganego zadatku.
   • Propozycję dodatkowych usług.
 7. Brak wpłaty Zadatku przez Usługobiorcę w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji i w konsekwencji, że nie doszło do zawarcia między Usługobiorcą i Usługodawcą.
 8. Umowa rezerwacji zawierana jest z Operatorem Systemu Rezerwacji działającym w imieniu i na rzecz Usługodawcy Ułańska Zagroda.
 9. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeżeli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji.
 10. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
 11. Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN).
 12. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 13. Usługodawca ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
 14.  

§ 4 Anulowanie rezerwacji i zmiany rezerwacji

 1. W celu anulacji lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Obiektem telefonicznie pod numerem telefonu +48 729 102 189 lub drogą e-mailową na adres recepcja@ulanskazagroda-dieta.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Gościa, Usługodawca zwróci Gościowi wpłacony zadatek, z wyjątkiem sytuacji określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, możliwa jest również zmiana terminu rezerwacji (w zależności od dostępności hotelu). Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie (na adres do doręczeń Obiektu, wskazany w § 2 pkt 1 ppkt 1.4 Regulaminu) lub w formie e-mailowej na adres: recepcja@ulanskazagroda-dieta.pl.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca odstąpi od umowy lub nie stawi się w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas zadatek nie podlega zwrotowi a rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Usługobiorca ma możliwość przełożenia swojego pobytu wraz z wpłaconym zadatkiem, po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą drogą telefoniczną lub e-mailową.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej).

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące pobytu w Ułańskiej Zagrodzie należy kierować na adres: recepcja@ulanskazagroda-dieta.pl.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonania usługi przez Usługodawcę.

§ 6 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.

§ 7 Dane Osobowe

 1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora Systemu Rezerwacji.
 2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów właściwych w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Usługodawca powierza Operatorowi Systemu Rezerwacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję: Regulamin rezerwacji w obiekcie Ułańska Zagroda” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.
Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.