Obowiązek informacyjny RODO

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanych dalej RODO.

Szczegółu dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

 1. Informacja o administratorze danych.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ułańska Zagroda Jacek Bródka z siedzibą przy ul. Urbanowskiej 28, 60-647 Poznań, zwany dalej Ułańska Zagroda.
 2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@ulanska.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Administrator Danych Osobowych
  Ułańska Zagroda
  Załom 15
  78-630 Człopa
 3. Cele i podstawy prawna przetwarzania.
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  2. zawarcia umowy o świadczenie naszych usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  3. wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  4. analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  5. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  7. badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Data urodzenia
  4. Seria i numer dowodu tożsamości
  5. Adres e-mail
  6. Numer telefonu
  7. historię pobytu w Ułańskiej Zagrodzie (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki)
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych.
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
  2. partnerom biznesowym w związku ze zleconymi przez Ułańska Zagroda działaniami realizowanymi w imieniu Ułańskiej Zagrody
  3. partnerom handlowym będącym członkami programu lojalnościowego, za Twoją odrębną zgodą
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej, chyba że udzieliłaś/ -eś zgody na newslettera. Newslettera przesyłamy za pomocą platformy do e-mail marketingu Mailchimp. Odbiorcą Twoich danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem newslettera poprzez platformę MailChimp, Twoje dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Twoje dane są bezpieczne, ponieważ są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
  Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane:
  1. dane dotyczące wykonywania umowy – 6 lat.
  2. działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
  3. działania handlowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
  Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują Ułańską Zagrodę do przetwarzania danych przez określony czas
 8. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
  Informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
  2. sprostowania danych.
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
  6. przeniesienia danych osobowych.
  7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych.
 9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ułańską Zagrodę, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
  1. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z działalnością Ułańska Zagroda (np. przygotowaniem oferty). Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.
 11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
  Ułańska Zagroda korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany:
  1. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług.
  2. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie możesz otrzymywać – oferta będzie dopasowywana do Twoich potrzeb.
Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.